Beta Konfeksiyon Tekstil İhr. İth. San. Ve Tic. Ltd Şti.olarak amacımız ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize artan kalitede sunmaktır. Bu süreci Kalite, Sosyal Sorumluluk ve Çevre prensiplerimizin hizmet standardı haline getirilmesi için gerekli yatırımları yaparak, çalışanlarımızın haklarını korumak amacıyla ulusal ve uluslararası kuralları hassasiyetle takip ederek destekliyoruz.

Beta Konfeksiyon Tekstil İhr. İth. San. Ve Tic. Ltd Şti.sahip olduğu kalite anlayışı ve vizyonla, müşterilerine en yüksek kalite ve performansta en uygun fiyat ile hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Sosyal sorumluluklarının bilincinde çevreye önem veren bir kuruluş olarak, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek üzere gereken önlemleri almak bizim için hayati önem taşımaktadır.

Yönetim olarak, hedeflerimize çalışanlarımız ile birlikte `Kalite, Sosyal sorumluluk ve Çevre’ politikalarımızın benimsenmesi ve ciddiyetle uygulanması sayesinde ulaşabileceğimiz inancındayız..

Şirketimiz; Sosyal Uygunluk Standartları ile verdiği hizmetleri gerçekleştirirken,çalışanlarının yasalardan ve ilgili standartlardan kaynaklanan tüm haklarının sağlanması yönünde hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Aynı zamanda şirketimiz bünyesinde bulundurduğu kalite yönetim sistemleri & sosyal uygunluk departmanı ile müşterilerimizin çalışma prensiplerine uygunluk gösterir, ulusal ve uluslararası standartlara, ILO kanunlarına uyum göstermekte ve yeni gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Bu politikamızın hayata geçirilmesi, devamlılığının sağlanması aşağıda belirtilen ilkeler ile gerçekleştirilecektir:

Yönetim sistemi, şeffaflık ve izlenebilirlik

Şirketimiz müşterileri ve sorumlu olduğu alt üretici, tedarikçi ve hizmet sağlayıcıları ile şeffaf bir ortam içerisinde iş birliğinde bulunabilmesi için politika, prosedür ve talimatlar yürürlüğe koyar ve bu sisteme tam uyum bekler. Bu politikalar aracılığı ile tüm faaliyetlerinde yolsuzluğu ve rüşveti önleyen bir sistem geliştirmiştir.

 

Çocuk İşçiliğini Önleme

Şirketimiz ulusal ve uluslararası geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. Çocuk işgücü kullanılması kendi bünyemizde ve çalıştığımız tüm alt üretici, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarınınkullanılması yasaktır. Çocuk sömürgeciliğine kesinlikle karşı durmaktayız.

 

Genç İşçiler için Özel Koruma

Genç çalışanların geceleri çalışmaması ve sağlıkları, güvenlikleri, ahlaki değerleri ve gelişimleri için sakıncalı koşullardan korunmasını şirketimiz tarafından sağlanır.  Genç işçilerin etkin şikayet mekanizmaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim sistemleri ve programlarına erişiminin sağlanmasına önem vererek, genç işçilere zarar gelmesini önlemek, bunları tanımlamak ve azaltmak için gerekli mekanizmaları oluşturulmuştur.

 

Güvencesiz Çalışmayı Önleme

Şirketimiz istihdam ilişkileri çalışanları için güvensizlik ve sosyal ya da ekonomik zorluklara neden olmasını engeller.  Çalışanlara hakları, sorumlulukları ve çalışma saatleri, ücret ve ödeme koşulları da dahil olmak üzere çalışma koşulları hakkında anlaşılabilir bilgi oryantasyon eğitimi ile sunulur. İş sözleşmesinden doğan tüm haklar karşılıklı imza altına alınarak korunur.

 

Borçların İşgücü ile Ödenmesinin Önlenmesi

Şirketimiz, hizmetkarlık, zorla çalıştırma, işgücü ile borç ödeme, sürekli çıraklık, kaçak işçi çalıştırma veya gayri iradi işçi çalıştırma gibi hiçbir sisteme başvurmaz.

Çalışanlara işverene makul bir zamanda bildirimde bulunma şartıyla, özgürce işten ayrılma ve iş sözleşmelerini sonlandırma hakkı tanınır.

Şirketimiz, çalışanlarının insani olmayan şartlara veya aşağılayıcı muameleye, fiziksel cezalandırmaya, ruhsal ya da fiziksel baskıya maruz kalmadığı ve/veya sözlü tacize uğramadığından emin olmak için prosedürler geliştirmiştir.

Zorla Çalıştırma

Şirketimiz, zorla işçi çalıştırmanın tüm şekillerini yasaklar. Tüm çalışanlarımız fazla çalışma yapmak kararında eşit haklara sahiptir ve hiçbir çalışan fazla çalışma yapmaya zorlanamaz.  Baskıcı ve zorla çalıştırmaya kesinlikle taviz verilmemektedir.

 

Ayrımcılık Yapılmaması

Şirketimiz fırsat eşitliği, eşit haklara sahip olma konusunda oldukça hassastır. İşe alım ve yerleştirme aşamalarında, ücretlendirme, terfi ve emeklilik uygulamalarında din, dil, ırk, cinsiyet, renk, milliyet ya da sosyal köken, yaş ve özürleri nedeni ile ayrım yapılmamaktadır.

Bu gibi ayrımcılığa neden olacak durumlar şirketimiz tarafından tolere edilemez.

 

İnsana Yakışır Çalışma Saatleri

Şirketimizde normal çalışma süresi yasalarda belirtildiği üzere haftalık 45 saattir.

Genç işçilerin normal çalışma süresi yasalarda belirtildiği üzere haftalık 40 saattir. Çalışanlarımızın haftada bir gün kesintisiz 24 saat hafta tatili vardır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirketimiz çalışanlarına sağlıklı, güvenli ve temiz bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Bütün makine ve ekipmanlarımız periyodik olarak kontrol edilmekte ve bakımları yapılmaktadır. Çalışanlarımıza kişisel koruyucu donanımlar sağlanmakta ve şirket içinde ücretsiz sağlık hizmeti sunulmaktadır. Çalışma ortamının yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu iş güvenliği uzmanı ile takip eder. Üretim alanımızdaki riskleri minimize etmek için çalışmalar yapılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi tüm personele verilmektedir.

 

Dilek &Şikayet Bildirme Hakkı

Tüm çalışanlarımızın tüm şikayetlerini dinlemeyi ve bunlara çözüm bulmayı ilke edinmiş bulunmaktayız. Açık kapı politikası uygulanmaktadır. Dilek&Şikayet kutuları ve İşçi Temsilcileri aracılığı ile çalışanlar isteklerini ve şikayetlerini bildirmekte özgürdürler.

 

 

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları

Şirketimiz çalışanların örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi imzalanmasını ve sendikaya üye olması haklarına karşı saygılı olacağını taahhüt etmektedir.

Çalışan ayrımı yapmaksızın bütün çalışanlarımız sendika kurma, sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkı güvence altındadır. Bu tür hakların kullanılmasından dolayı işçilere karşı olumsuz bir tavır sergilenmez.

İşçi temsilcileri temsilcilik görevlerini işyerinde serbestçe gerçekleştirebilirler.

 

 

 

Disiplin Uygulamaları

Tüm çalışanlarımız birbirlerine karşı iş ciddiyeti çerçevesinde saygılı davranmak zorundadır. Bedensel cezalandırma, yasaya uygun olmayan disiplin uygulamaları, zihinsel ve fiziksel baskı unsurları kabul edilemez. Disiplin uygulamaları gerek görüldüğü takdirde ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak sürdürülür.

 

Adil Ücret

Firmamızda çalışanlarımıza en az Türkiye Cumhuriyeti yasalarında öngörülen asgari ücret ve bu ücretin üzerinde ödeme yapılmaktadır. Maaşlardan yasal olmayan, haksız kesinti yapılamaz. Yasal çalışma saatlerine bağlı kalınarak; yasaların izin verdiği ölçüde yapılan fazla mesailer yine aynı yasaların öngördüğü sürelerde düzenli olarak ödenmektedir.

Ücretler, zamanında, düzenli olarak ve eksiksiz olarak ulusal para biriminde ödenir.

Çevrenin Korunması

Çevre ile ilgili yürürlükte bulunan tüm yasal kanun ve yönetmeliklere uyum sağlanmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen tüm ilkelerimiz alt üretici ve tedarikçilerimizi de kapsamakta olup yönetim sistemi içerisinde periyodik olarak takip edilmektedir.

 

Etik İş Davranışı

Şirketimiz, hiçbir yolsuzluk, dolandırıcılık ya da zimmet suçuna veya herhangi maddi ya da başka şekilde teşvik sözü vermek, teklif etmek, vermek ya da almak da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, rüşvetin hiçbir şekline dahil olmayacaktır.

Kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve başka şekillerde işlenmesinde gizlilik ile bilgi güvenliği kanunları ve mevzuata ilişkin gerekliliklere tam uyum sağlanır.

 

Tedarikçi ve Alt üretici kontrolü

Şirketimiz, iş ortaklarının dahil edildiği, Müşteri ve Şirket Davranış Kuralları’nın uygulanması için gerekli, etki alanı dahilindeki tüm makul ve uygun tedbirleri almak üzere işbirliği yaklaşımındadır.

Şirketimiz, insan hakları üzerindeki herhangi olumsuz etkinin kök nedenlerini ayrıntılandırmak için çalışacaktır. Bu çerçevede gereken yönetim sistemlerini, politika ve prosedürleri oluşturur, bunun yanı sıra insan hakları üzerindeki, tedarik zincirinde tespit edilebilecek, tüm olumsuz etkileri etkin şekilde önler ve bunlarla ilgilenir.